Tiếng Việt / Vietnamese

11 Các phiếu cung cấp thông tin có sẳn bằng ngôn ngữ của bạn sẽ đem đến cho bạn cái nhìn tổng quát về các dịch vụ JobAccess. Để có thể được hỗ trợ thêm về những vấn đề liên quan đến tuyển dụng người khuyết tật, xin vụi lòng liên hệ Nhân Viên Tư Vấn của JobAcess qua số điện thoại 1800 464 800 hoặc thông qua Dịch Vụ Biên Phiên Dịch tại số điện thoại 131 450.

Last updated: