ภาษาไทย / Thai

มีเอกสารข้อมูล 10 ชุดเป็นภาษาของคุณเพื่อให้ภาพรวมบริการของ JobAccess สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการจ้างงานผู้ทุพพลภาพ โปรดติดต่อ ผู้ให้คำแนะนำ JobAccess โดยโทรศัพท์ไปที่ 1800 464 800 หรือติดต่อผ่าน บริการแปลและล่าม (Translating and Interpreting Service) ที่ 131 450

Last updated: