Hrvatski / Croatian

Postoji 10 informativnih listova na vašem jeziku koji sadrže pregled usluga koje pruža JobAccess. Za daljnju pomoć u pitanjima zaposlenja osoba s invaliditetom, obratite se savjetniku JobAccess-а na 1800 464 800 ili nazovite preko Službe prevoditelja i tumača (Translating and Interpreting Service) na 131 450.

Last updated: