هزاره گی / Hazaragi

10 ورق های معلوماتی به زبان خود تان برای ارائه یک نمای کلی از خدمات JobAccess در دسترس میباشد. برای کمک بیشتردر مورد یک مسئله استخدام ناتوانی(معلولیت) با مشاور JobAccess به شماره 1800 464 800 تماس گرفته ویا از طریق خدمات ترجمه کتبی و شفاهی به شماره 131 450 زنگ بزنید.

Last updated: