မြန်မာဘာသာ / Burmese

JobAccess ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ကို သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ သင္၏ဘာသာစကားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း ၁၀ ရြက္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္ေလာင္းအကူအညီမ်ား ရယူလိုပါက JobAccess အၾကံေပးအရာရွိ ဖုန္း ၁၈၀၀ ၄၆၄ ၈၀၀ သို႔ေခၚဆို၍ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ဝန္ေဆာင္ေရးဌာန ဖုန္း ၁၃၁ ၄၅၀ သို႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။

  • အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ ဝင္လမ္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေရးစာရင္း / Accessibility Checklist for Employers
  • အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ သင္သည္ အလုပ္ရွာေဖြေနေသာ မသန္စြမ္းလူငယ္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား။ / Are you a young person with disability looking for work
  • အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ သင္သည္ လူငယ္တစ္ဦးကို အလုပ္ခန္႔ထားလုိေသာ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္ပါသလား။ / Are you an employer who wants to employ a young person
  • အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရရွိႏုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား / Available Services and Programmes for Employers
  • အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ မသန္စြမ္းသူမ်ားရရွိႏုိင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား / Available Services and Programmes for People with Disability
  • အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ မသန္စြမ္းသူအား အလုပ္ခန္႔အပ္ေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား / Disability Employment Services
  • အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း / Employing people with disability
  • အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ အလုပ္ရွင္မ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ ရန္ပံုေငြ / Funding Available for Employers
  • အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ မသန္စြမ္းသူမ်ား ရရွိႏုိင္ေသာ ရန္ပုံေငြ / Funding Available for People with Disability
  • အခ်က္အလက္ သတင္းလႊာ JOBACCESS အဖြဲ႕အစည္း / JobAccess Information Sheet

Last updated: