ខ្មែរ / Khmer

ប័ណ្ណព័ត៌មានចំនួន 10សន្លឹកមានជាភាសារបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់សេចក្តីសងេ្ខបអំពីសេវា ជួយរកការងារ (JobAccess)។ សម្រាប់ជំនួយបន្ថែមស្តីពីបញ្ហាការងាររបស់ជនពិការ សូម ទាក់ទងអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សារបស់ JobAccess ដោយហៅទូរសព្ទទៅកាន់លេខ1800 464 800 ឬ តាមរយៈសេវាបកប្រែភាសាលេខ131 450។

Last updated: