دری / Dari

10 ورقه های معلوماتی به لسان خود شما غرض ارائه یک تصویر کلی خدمات JobAccess موجود اند. برای کمک بیشتر راجع یک مشکل استخدام معلولیت می توانید با مشاور JobAccess به تیلفون شماره 1800 464 800 زنگ بزنید یا با خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی (TIS) به تیلفون شماره 131 450 تماس بگیرید.

Last updated: