فارسی / Persian

تعداد ۱۰ برگه اطلاعاتی به زبان خودتان در دسترس است تا ‌نمایی کلی از خدمات JobAccess را در اختیارتان قرار دهد. برای اطلاعات بیشتر درباره مسائل مربوط به اشتغال معلولین با مشاور JobAccess با شماره ۸۰۰ ۴۶۴ ۱۸۰۰ یا از طریق خدمات مترجمین با شماره ۴۵۰ ۱۳۱ تماس بگیرید.

Last updated: