македонски / Macedonian

10 информативни листови се на располагање на вашиот јазик, во кои е даден преглед на услугите на JobAccess. За повеќе информации за вработување на лица со попреченост јавете се на советник на JobAccess на телефон 1800 464 800 или преку Телефонската преведувачка служба на 131 450.

Last updated: